Archiwum społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

O projekcie

Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego prezentuje dostępną spuściznę Wyższej Szkoły Pedagogicznej, następnie Akademii Pedagogicznej i wreszcie Uniwersytetu Pedagogicznego, jak również docelowo ma stanowić aktywną platformę do udostępniania, nieznanych zasobów fotograficznych i źródłowych, a także sporządzania i upubliczniania – nierzadko bezcennych –  wspomnień dotyczących najstarszej pedagogicznej Uczelni w kraju. Liczymy, że właśnie we współpracy z środowiskami związanymi z naszą Uczelnią, reprezentującymi różne pokolenia, będziemy mogli skutecznie zabezpieczyć i upowszechnić wiedzę na temat ludzi tworzących niegdysiejszą WSP, AP a obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego zostało utworzone z okazji 70 rocznicy powstania Uczelni, jednak projekt ma charakter długofalowy. Intencją pomysłodawców jest aby Archiwum towarzyszyło szeroko pojętej społeczności akademickiej przez kolejne lata, nie tylko przy okazji uroczystych wydarzeń i rocznic, ale również na co dzień. 

Archiwum Społeczne Uniwersytetu Pedagogicznego spełnia wszelkie kryteria stawiane przed tego typu  inicjatywami. Stąd też zadbano, aby każdemu prezentowanemu dokumentowi (pisanemu, fotograficznemu, filmowemu) towarzyszyła metryczka szczegółowo opisująca opublikowany obiekt. Opisy przygotowano według standardów Otwartego Systemu Archiwizacji opracowanego przez Fundację Ośrodek KARTA. Program ten z kolei powstał w oparciu o międzynarodowe standardy archiwalne: 

ISAD(G) – Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego; 

ISAAR - Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin; ISDIAH - Międzynarodowa norma opisu instytucji przechowującej archiwalia.

Poza wymiarem archiwalnym i historycznym, główną istotą projektu jest próba integracji środowiska Uniwersytetu, jego pracowników, studentów i wielotysięcznej rzeszy absolwentów. Aby móc zrealizować ten etap przedsięwzięcia został utworzony panel WSPOMNIENIA w którym każdy aktywny użytkownik Archiwum może wygenerować ukończony przez siebie kierunek studiów wraz z rokiem jego ukończenia. Po uzupełnieniu wspomnień, a także przygotowaniu zachowanego materiału fotograficznego można przesłać je pocztą elektroniczną na adres archiwumspoleczne@up.krakow.pl 

Następnie zespół związany z Archiwum dokona jego merytorycznej oceny. Po spełnieniu kryterium merytoryczności, przekazane źródła zostaną dostosowane do wymogów stawianych przed archiwami społecznymi i upubliczniony on-line. 

Skala projektu, a także możliwość czynnego (poprzez elektroniczną platformę: WSPOMNIENIA) angażowania pracowników, studentów i absolwentów do bieżącego tworzenia Archiwum stawia nasze przedsięwzięcia wśród największych tego rodzaju w Polsce. 

Zapraszamy do współtworzenia i poznawania naszego wspólnego Archiwum, gdyż jak określił brytyjski pisarz Terry Pratchett: „Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”. W Archiwum Społecznym Uniwersytetu Pedagogicznego wspólnie kreujemy miejsce gdzie można się zatrzymać i pielęgnować swoje wspomnienia.